Εξοπλισμός

 

 

Το TΕΒ είναι εξοπλισμένο με μεγάλο αριθμό οργάνων και συσκευών για μετρήσεις στο πεδίο. Πρόκειται για εξοπλισμό – ο οποίος εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς – που χρησιμοποιείται για ποιοτικούς και ποσοτικούς προσδιορισμούς και μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων, σε επιφανειακά και υπόγεια νερά, σε εδάφη, σε φυτά και ατμόσφαιρα.

Επίσης, το TΕΒ χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό για την προσομοίωση της κίνησης του νερού και της μεταφοράς των ρύπων σε ποταμούς, λίμνες, υπόγειους υδροφορείς και την ακόρεστη ζώνη του εδάφους, την επεξεργασία και μοντελοποίηση υδρογεωχημικών δεδομένων και την ανάλυση δοκιμαστικών αντλήσεων

Η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα των οργάνων μέτρησης και του λογισμικού προσομοίωσης ελέγχονται, επιβεβαιώνονται και επικαιροποιούνται συνεχώς.

Εδάφη και καλλιέργειες

 • Συσκευή μέτρησης εδαφικής υγρασίας, σημειακά ή σε προφίλ εδάφους, μεμονωμένη ή συνεχόμενα (logging)
 • Συσκευή εκτατικής μέτρησης ηλεκτρικής αγωγιμότητας χωρίς διατάραξη του εδάφους
 • Συσκευή μέτρησης φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας  και εκτίμησης φωτοσκίασης (φυτοκάλυψης)-δείκτη φυλλικής επιφάνειας
 • Συσκευή μέτρησης ροής χυμών
 • Συσκευές λήψης διαταραγμένων και αδιατάρακτων δειγμάτων εδάφους
 • Συσκευές μέτρησης υδραυλικής αγωγιμότητας στον αγρό
 • Συσκευές μέτρησης διηθητικότητας
 • Διατάξεις συλλογής-μέτρησης διασταλάξεων στην ακόρεστη ζώνη

Εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης και διαχείρισης υδάτων

 • Υδρολογικά μοντέλα: SWAT, MIKE SHE, mGROWA
 • Υδραυλικό/υδρολογικό μοντέλο ποταμών: MIKE 11
 • Μοντέλα προσομοίωσης υπόγειων υδάτων (κορεσμένη-ακόρεστη ροή): MODFLOW-MT3D, FEFLOW, SEAWAT
 • Μοντέλο προσομοίωσης στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους: HYDRUS-1D
 • Λογισμικό διαχείρισης υδατικών πόρων: MIKE BASIN
 • Λογισμικό υδρογεωχημικής ανάλυσης: AQUACHEM
 • Λογισμικό υδρογεωχημικής προσομοίωσης: GWB, PHREEQC

 

 Επιφανειακά και υπόγεια νερά
 • Συσκευές μέτρησης ταχύτητας-παροχής σε ανοιχτά υδατορεύματα. Σειρά μυλίσκων με προπέλα διαφόρων μεγεθών με δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτρομαγνητικός μυλίσκος, ακουστικές συσκευές Doppler μέτρησης και καταγραφής κατακόρυφου ή οριζόντιου προφίλ ταχυτήτων, Radar τύπου Doppler.
 • Σταθμήμετρα μέτρησης βάθους υπόγειας στάθμης
 • Ηλεκτρονικά (πιεζομετρικά) καταγραφικά σταθμήμετρα
 • Εξοπλισμός για θερμομετρήσεις βαθιών γεωτρήσεων
 • Συσκευές λήψης δειγμάτων νερού από μεγάλα βάθη
 • Αυτόματος (προγραμματιζόμενος) δειγματολήπτης νερού
 • Συσκευές φίλτρανσης δειγμάτων νερού στο πεδίο
 • Πολυπαραμετρικά όργανα μέτρησης παραμέτρων ποιότητας νερού σε επιφανειακά ή υπόγεια υδατικά σώματα, με δυνατότητα εγκατάστασης και καταγραφής μετρήσεων (logging)
 • Βυθιζόμενο φασματοφωτόμετρο βιομηχανικού τύπου για την παρακολούθηση της ποιότητας υδατικών συστημάτων και δεικτών για οργανικές ουσίες.
 • Φορητό φασματοφωτόμετρο για διενέργεια χημικών προσδιορισμών στο πεδίο
 • Δυνατότητα εγκατάστασης αβαθών πιεζομέτρων
 Λοιπός εξοπλισμός
 • Μετεωρολογικοί σταθμοί (με διάφορους αισθητήρες και καταγραφικές συσκευές-logger)
 • Συσκευή μη παρεμβατικής μέτρησης παροχής σε κλειστούς αγωγούς με τεχνολογία Transit-time και Doppler
 • Συσκευές γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης υψηλής ακρίβειας (GPS-RTK), καθώς και σειρά απλών GPS χειρός
 • Οχήματα παντός εδάφους
 • Γεωργικός ελκυστήρας με διάφορα παρελκόμενα
 • Λυσίμετρα. Στις εγκαταστάσεις του ΙΕΒ υπάρχει εγκατεστημένος αριθμός λυσιμέτρων, διαφόρων τύπων (στραγγιστικά, υπόγειας στάθμης, ζυγιστικό)

Επικοινωνία

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Ινστιτούτο Εδαφουδατικών Πόρων- Τμήμα Εγγειών Βελτιώσεων
Οδός Γοργοποτάμου, Σίνδος, 57400 Ελλάδα

(+30) 2310.798790, 2310.798144

(+30) 2310.796352

  lri@swri.gr

 www.lri.swri.gr

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand