Υποδομές

 

Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του TΕΒ υποστηρίζονται από το εργαστήριο φυσικο-χημικών αναλύσεων εδάφους-νερού-φυτικών ιστών και το εργαστήριο φυσικών ιδιοτήτων εδάφους. Επιπλέον, το ΤΕΒ διαθέτει εξοπλισμό  με μεγάλο αριθμό οργάνων και συσκευών για μετρήσεις στο πεδίο φυσικοχημικών παραμέτρων, σε επιφανειακά και υπόγεια νερά, σε εδάφη, σε φυτά και ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό για την προσομοίωση της κίνησης του νερού και της μεταφοράς των ρύπων σε ποταμούς, λίμνες, υπόγειους υδροφορείς και την ακόρεστη ζώνη του εδάφους.

Εργαστήριο φυσικο-χημικών αναλύσεων

Εργαστήριο φυσικο-χημικών αναλύσεων εδάφους-νερού-φυτικών ιστών

Το TΕΒ διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους για τη διεξαγωγή φυσικο-χημικών αναλύσεων σε έδαφος, νερό, φυτικούς ιστούς και άλλα οργανικά ή ανόργανα υλικά που χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικά (compost, ιλύς βιολογικού καθαρισμού, απόβλητα ελαιοτριβείου κ.λπ.).

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

Η ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων οδηγεί σε:

 • συμβουλευτική λίπανση με βάση τον προσδιορισμό των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και την καλλιέργεια, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού
 • προσδιορισμό απαιτούμενης προσθήκης βελτιωτικών σε προβληματικά εδάφη
 • έλεγχο καταλληλότητας του αρδευτικού νερού
 • αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των εδαφικών και υδατικών πόρων με στόχο την ορθή προστασία, την αποκατάσταση και τελικά τη βιώσιμη διαχείρισή τους

 

Οι παράμετροι που μετρούνται στο εργαστήριο είναι: 

 Έδαφος

 • pH
 • Ηλεκτρική Αγωγιμότητα και Αλατότητα
 • Οργανική Ουσία %
 • Ανταλλάξιμα και Υδατοδιαλυτά (K+, Na+, Ca2+, Mg2+)
 • POlsen
 • Ισοδύναμο και Ενεργό CaCO3
 • Ολικό N
 • Διαθέσιμο Ν-ΝΟ3και Ν-ΝH4+
 • Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων CEC
 • Ιχνοστοιχεία (Cu, Zn, Fe, Mn, B)

 

 

 • Βαρέα Μέταλλα (Cr, Ni, Pb, Cd, As, Hg)
 • Προσδιορισμός SAR και ESP
 • Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων
 • Προσδιορισμός Έλλειψης Θρεπτικών Στοιχείων με Ειδικό Λογισμικό
 • Προσδιορισμός Απαιτούμενης Προσθήκης Βελτιωτικών σε  Προβληματικά Εδάφη

 

 
   

 

     

IMG 7923 min


 

 IMG 7623 min    

Νερό 

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • BOD5, COD
 • Κύρια Ιόντα (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, CO32-, HCO3-,CI-,SO42-, Fe2+)
 • Αζωτούχες Ενώσεις (NO3-, NO2-, NH4+)
 • Ορθοφωσφορικά
 • Ιχνοστοιχεία (Fe, Cu, Mn, Zn, B)
 • Βαρέα Μέταλλα (Cr, Ni, Pb, Cd, Ag, Ba, Sb, As, Hg, V, TI, AI, Si, Se, Sr)
 • Ολικές Φαινόλες
 • Προσδιορισμός SAR
 • Θολερότητα
 • Αιωρούμενα Στέρεα
 • Αξιολόγηση Αρδευτικών Νερών
   

             

 Φυτικοί ιστοί

             
 • Μακροστοιχεία (Ν, Ρ, Κ, Ca, Mg)
 • Ιχνοστοιχεία (Cu, Fe, Mn, Zn, B)

 

 IMG 7909 min

   

Εργαστήριο φυσικών ιδιοτήτων εδάφους

 Εργαστήριο φυσικών ιδιοτήτων εδάφους

Το TΕΒ διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τον προσδιορισμό των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους. Οι παράμετροι που προσδιορίζονται είναι:

 • Κοκκομετρική Σύσταση
 • Φαινόμενο Ειδικό Βάρος
 • Υγρασία Εδάφους
 • Χαρακτηριστική Καμπύλη Εδάφους
 • Υδατοϊκανότητα
 • Σημείο Μόνιμης Μάρανσης
 • Διαθέσιμη Υγρασία
 • Υδραυλική Αγωγιμότητα Κορεσμού

Ο προσδιορισμός των εδαφικών παραμέτρων επιτρέπει:

 • τον υπολογισμό της αρδευτικής δόσης και ειδικότερα την εφαρμογή προγραμματισμού άρδευσης με βάση την υδατο-χωρητικότητα του εδάφους
 • τη μελέτη και εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης
 • την ορθή σχεδίαση ενδεδειγμένης λιπαντικής αγωγής
 • την εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων στο έδαφος από την εφαρμογή νερού υποβαθμισμένης ποιότητας
 • την εκτίμηση της κατάστασης εδαφών και των απαραίτητων παρεμβάσεων αποκατάστασης των φυσικών ιδιοτήτων τους

 

 

IMG_0232.JPG IMG_0230.JPG IMG_0226.JPG  
034.JPG IMG_0225.JPG IMG_0231.JPG  

 

 

Εξοπλισμός και Επιστημονικό λογισμικό


 Εδάφη και καλλιέργειες
 
Εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης και διαχείρισης υδάτων 
 • Συσκευή μέτρησης εδαφικής υγρασίας, σημειακά ή σε προφίλ εδάφους, μεμονωμένη ή συνεχόμενα (logging)
 • Συσκευή εκτατικής μέτρησης ηλεκτρικής αγωγιμότητας χωρίς διατάραξη του εδάφους

 • Συσκευή μέτρησης φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας  και εκτίμησης φωτοσκίασης (φυτοκάλυψης)-δείκτη φυλλικής επιφάνειας

 • Συσκευή μέτρησης ροής χυμών

 • Συσκευές λήψης διαταραγμένων και αδιατάρακτων δειγμάτων εδάφους

 • Συσκευές μέτρησης υδραυλικής αγωγιμότητας στον αγρό

 • Συσκευές μέτρησης διηθητικότητας

 • Διατάξεις συλλογής-μέτρησης διασταλάξεων στην ακόρεστη ζώνη

 
 • Υδρολογικά μοντέλα: SWAT, MIKE SHE, mGROWA

 • Υδραυλικό/υδρολογικό μοντέλο ποταμών: MIKE 11

 • Μοντέλα προσομοίωσης υπόγειων υδάτων (κορεσμένη-ακόρεστη ροή): MODFLOW-MT3D, FEFLOW, SEAWAT

 • Μοντέλο προσομοίωσης στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους: HYDRUS-1D

 • Λογισμικό διαχείρισης υδατικών πόρων: MIKE BASIN

 • Λογισμικό υδρογεωχημικής ανάλυσης: AQUACHEM

 • Λογισμικό υδρογεωχημικής προσομοίωσης: GWB, PHREEQC

 

  

20150925_132301.jpg 20151112_134956 low.jpg CIMG0523.JPG

IMG_9562.jpg IMG_9568.jpg P7190887.JPG

P7190897.JPG

 

Επιφανειακά και υπόγεια νερά     Λοιπός εξοπλισμός
 • Συσκευές μέτρησης ταχύτητας-παροχής σε ανοιχτά υδατορεύματα. Σειρά μυλίσκων με προπέλα διαφόρων μεγεθών με δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτρομαγνητικός μυλίσκος, ακουστικές συσκευές Doppler μέτρησης και καταγραφής κατακόρυφου ή οριζόντιου προφίλ ταχυτήτων, Radar τύπου Doppler.

 • Σταθμήμετρα μέτρησης βάθους υπόγειας στάθμης

 • Ψηφιακά (πιεζομετρικά) καταγραφικά σταθμήμετρα

 • Ψηφιακά καταγραφικά αγωγιμόμετρα
 • Εξοπλισμός για θερμομετρήσεις βαθιών γεωτρήσεων

 • Συσκευές λήψης δειγμάτων νερού από μεγάλα βάθη

 • Αυτόματοι (προγραμματιζόμενοι) δειγματολήπτες νερού

 • Συσκευές φίλτρανσης δειγμάτων νερού στο πεδίο

 • Πολυπαραμετρικά όργανα μέτρησης παραμέτρων ποιότητας νερού σε επιφανειακά ή υπόγεια υδατικά σώματα, με δυνατότητα εγκατάστασης και καταγραφής μετρήσεων (logging)

 • Βυθιζόμενο φασματοφωτόμετρο βιομηχανικού τύπου για την παρακολούθηση της ποιότητας υδατικών συστημάτων και δεικτών για οργανικές ουσίες.

 • Φορητό φασματοφωτόμετρο για διενέργεια χημικών προσδιορισμών στο πεδίο

 • Δυνατότητα εγκατάστασης αβαθών πιεζομέτρων

 

 • Μετεωρολογικοί σταθμοί με διάφορους αισθητήρες και καταγραφικές συσκευές-logger)

 • Συσκευή μη παρεμβατικής μέτρησης παροχής σε κλειστούς αγωγούς με τεχνολογία Transit-time και Doppler

 • Συσκευές γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης υψηλής ακρίβειας (GPS-RTK), καθώς και σειρά απλών GPS χειρός

 • Οχήματα παντός εδάφους

 • Γεωργικός ελκυστήρας με διάφορα παρελκόμενα

 • Λυσίμετρα. Στις εγκαταστάσεις του ΙΕΒ υπάρχει εγκατεστημένος αριθμός λυσιμέτρων, διαφόρων τύπων (στραγγιστικά, υπόγειας στάθμης, ζυγιστικό)


 

 

FaLang translation system by Faboba