Εργαστήρια

 

Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του TΕΒ υποστηρίζονται από το εργαστήριο φυσικο-χημικών αναλύσεων εδάφους-νερού-φυτικών ιστών και το εργαστήριο φυσικών ιδιοτήτων εδάφους που διαθέτει.

Εργαστήριο φυσικο-χημικών αναλύσεων

Εργαστήριο φυσικο-χημικών αναλύσεων εδάφους-νερού-φυτικών ιστών

Chem slides1Το TΕΒ διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους για τη διεξαγωγή φυσικο-χημικών αναλύσεων σε έδαφος, νερό, φυτικούς ιστούς και άλλα οργανικά ή ανόργανα υλικά που χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικά (compost, ιλύς βιολογικού καθαρισμού, γύψος κ.λπ.).

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 σε α) βασικές εδαφικές δοκιμές και β) δοκιμές δειγμάτων νερού (αριθμός πιστοποιητικού ΕΣΥΔ: 536-2).

Η ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων οδηγεί σε:

 • συμβουλευτική λίπανση με βάση τον προσδιορισμό των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και την καλλιέργεια, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού
 • προσδιορισμό απαιτούμενης προσθήκης βελτιωτικών σε προβληματικά εδάφη
 • έλεγχο καταλληλότητας του αρδευτικού νερού
 • αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των εδαφικών και υδατικών πόρων με στόχο την ορθή προστασία, την αποκατάσταση και τελικά τη βιώσιμη διαχείρισή τους

Οι παράμετροι που μετρούνται στο εργαστήριο είναι:

Έδαφος

 • Ενεργός Οξύτητα - pH
 • Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, EC
 • Οργανική Ουσία %
 • Ανταλλάξιμα και Υδατοδιαλυτά (Κ+, Na+, Ca2+, Mg2+)
 • Φώσφορος κατά Olsen, P
 • Ισοδύναμο και  ενεργό ανθρακικό ασβέστιο, CaCO3
 • Ολικό Άζωτο Kjeldalh
 • Διαθέσιμο Άζωτο, Ν-ΝΟ3-και Ν-ΝH4+
 • Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων, CEC
 • Ιχνοστοιχεία (Βαρέα Μέταλλα και Μεταλλοειδή), Cu, Zn, Fe, Mn, B, Cr, Ni, Pb, Cd, Hg, As

Φυτικοί ιστοί

 • Μακροστοιχεία (Ν, Ρ, Κ, Ca, Mg)
 • Ιχνοστοιχεία (Cu, Fe, Mn, Zn, B)

Νερό

 • Ενεργός Οξύτητα – ph (στο πεδίο για αξιολόγηση)
 • Αλκαλικότητα
 • Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, EC
 • Θολερότητα
 • Ολικά Αιωρούμενα Στερεά, TSS
 • Ολικά Στερεά, TS
 • Ολικά διαλυμένα στερεά, TDS
 • Ολικά πτητικά, VS
 • Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο, BOD5
 • Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο, COD
 • Ολικές Φαινόλες, TP
 • Κύρια κατιόντα, Κ+ Na+, Ca2+, Mg2+,
 • Κύρια ανιόντα (CO32-, HCO3-, Cl-, SO42-)
 • Φώσφορος, P
 • Ορθοφωσφορικά ιόντα, PO43-
 • Άζωτούχες ενώσεις, Ν-ΝΟ3-, Ν-ΝΟ2-, Ν-ΝH4+
 • Ιχνοστοιχεία (Βαρέα Μέταλλα και Μεταλλοειδή) (Β, Cu, Zn, Fe, Mn, Crtot, Cr6+, Ni, Pb, Cd, Ag, Ba, Sb, As, Hg, V, Tl)

Εργαστήριο φυσικών ιδιοτήτων εδάφους

 Εργαστήριο φυσικών ιδιοτήτων εδάφους

Το TΕΒ διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τον προσδιορισμό των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους. Οι παράμετροι που προσδιορίζονται είναι:

 • Κοκκομετρική Σύσταση
 • Φαινόμενο Ειδικό Βάρος
 • Υγρασία Εδάφους
 • Χαρακτηριστική Καμπύλη Εδάφους
 • Υδατοϊκανότητα
 • Σημείο Μόνιμης Μάρανσης
 • Διαθέσιμη Υγρασία
 • Υδραυλική Αγωγιμότητα Κορεσμού

Ο προσδιορισμός των εδαφικών παραμέτρων επιτρέπει:

 • τον υπολογισμό της αρδευτικής δόσης και ειδικότερα την εφαρμογή προγραμματισμού άρδευσης με βάση την υδατο-χωρητικότητα του εδάφους
 • τη μελέτη και εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης
 • την ορθή σχεδίαση ενδεδειγμένης λιπαντικής αγωγής
 • την εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων στο έδαφος από την εφαρμογή νερού υποβαθμισμένης ποιότητας
 • την εκτίμηση της κατάστασης εδαφών και των απαραίτητων παρεμβάσεων αποκατάστασης των φυσικών ιδιοτήτων τους
 • IMG_0232.JPG IMG_0230.JPG IMG_0226.JPG  
  034.JPG IMG_0225.JPG IMG_0231.JPG  

   

FaLang translation system by Faboba