Αποδοχή του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης της πρότασης της 15280/01-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης με MIS 5001336.

Έγκριση πίνακα κατάταξης.
Ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 15280/01-04-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης “Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)»”, με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 στο πιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες».
Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησής της.
Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα.

FaLang translation system by Faboba